Obszary działania

Obecnie działania Instytutu koncentrują się na tematyce efektywności energetycznej. IEŚ posiada doświadczenie w badaniach rynku, analizach finansowych i ekonomicznych w tym badaniach skłonności do zapłaty oraz skłonności do akceptowania rekompensaty (WTP, z ang. willingness to pay, WTA, z ang. willingness to accept).

Główne obszary aktywności i projekty:

..2017

1

Poszerzanie grona Partnerów Wspierających Inicjatywę Efektywna Polska – do końca 2017 działania wokół tematów efektywności energetycznej polskich budynków i jakości powietrza wspierało ponad 20 instytucji i organizacji. Partnerzy wykazywali indywidualną aktywność w temacie smogu i stanu energetycznego polskich domów jednorodzinnych.

2

w ramach Inicjatywy EP wspólna praca nad opracowaniem koncepcji Krajowego Programu Modernizacji Budynków (KPMB) i przedstawienie jej rządowi.

3

badania stanu energetycznego polskich budynków oraz potrzeb remontowych właścicieli domów (wydanie raportu o Potrzebach remontowych.)

4

promowanie uwzględnienia w aktualizacji Dyrektyw o efektywności energetycznej (EED) i tzw. Dyrektywy Budynkowej (EPBD) tematów jakości powietrza; dalsza współpraca z Renovate Europe Campaign (REC) oraz Buildings Performance Institute Europe (BPIE)

5

sfinalizowanie projektu dotyczącego ciepłownictwa w kontekście przeciwdziałania niskiej emisji (organizacja konferencji – i publikacja raportu pt. Likwidacja niskiej emisji i modernizacja ciepłownictwa w kontekście wymagań dyrektywy MCP)

6

zintensyfikowanie współpracy ze światem nauki – konferencja pt. Jakość powietrza a efektywność energetyczna – Małopolska 2017 organizowana wspólnie z Małopolskim Centrum Budownictwa Energooszczędnego

..2016

1

Formalizacja poparcia dla Inicjatywy Efektywna Polska (EP) – do końca roku deklarację poparcia podpisało 18 Partnerów (inni jak np. BPIE Polska czy Instytut Badań Strukturalnych wspierają nas merytorycznie); nowe narzędzie komunikacji – Twitter; od początku roku Inicjatywa EP krajowym partnerem wspierającym dla Kampanii Renovate Europe

2

współpraca z BPIE w temacie warunków technicznych dla budynków jednorodzinnych

3

rozszerzenie tematu efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych o zagadnienie finansowania bankowego – raport pt. Produkt bankowy wspierający termomodernizację budynków. Kontekst, stan obecny, opinie i rekomendacje

4

nawiązanie dialogu z partnerami i przedstawicielami państwa w temacie Krajowej Strategii Modernizacji Budynków (z naciskiem na budynki jednorodzinne), prace nad koncepcją Krajowego Programu Modernizacji Budynków (KPMB)

5

wydanie i promocja publikacji Efektywność Energetyczna w Polsce. Przegląd 2015 skupiającego się na temacie domów jednorodzinnych i mechanizmów wsparcia modernizacji.

..2015

1

udział w pracach NFOŚiGW nad przygotowaniem programu modernizacji budynków jednorodzinnych Ryś (konsultacje społeczne; udział w międzynarodowych warsztatach w Ołomuńcu i analiza czeskiego programu Nova Zelena Usporam)

2

 promocja raportu Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 m.in. podczas Forum Energia-Efekt-Środowisko w Katowicach

3

rozwijanie Inicjatywy Efektywna Polska (strona internetowa, biuletyny informacyjne itd., spotkania robocze i warsztaty)

4

 rozszerzenie tematu efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych o zagadnienie finansowania bankowego (współpraca z przedstawicielami środowiska EEFIG)

..2014

1

Włączenie się w proces przygotowania i konsultacji przygotowywanego przez NFOŚiGW programu wsparcia modernizacji budynków jednorodzinnych Ryś, zainspirowanego przez dokument Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050.

2

promocja raportu Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 m.in. w Parlamentarnej Komisji ds. Energii, na Forum Budownictwa czy w mediach.

3

Stworzenie Koalicji Efektywna Polska zrzeszającej instytucje branżowe z sektora materiałów budowlanych, organizacje pozarządowe i eksperckie zainteresowane problemem efektywności energetycznej w budynkach, w szczególności w budynkach jednorodzinnych.

4

publikacja raportu Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 będącego wspólnym dziełem ekspertów z zakresu efektywności energetycznej z Building Performance Institute Europe, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Instytutu Ekonomii Środowiska, Narodowej Agencji Poszanowania Energii oraz PwC.

5

Publikacja kolejnej edycji raportu Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2013 naświetlającego problem efektywności energetycznej w powiązaniu z jakością powietrza w kontekście domów jednorodzinnych. Wydanie również wersji w języku angielskim.

6

Działania związane z przygotowaniem publikacji Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 m.in. warsztaty dot. instrumentów finansowania termomodernizacji w Niemczech na przykładzie KfW oraz okrągły stół z EBOR, EBI, BGK, NFOŚiGW, ZBP oraz przedstawicielami UE

7

działania w ramach Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią m.in. spotkania w Warszawie, Chorzowie, Olsztynie; wysyłka biuletynów informacyjnych, publikacja artykułów w mediach oraz przygotowanie wywiadów w formie filmów.

..2013

1

Rozpoczęcie tworzenia Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią, której celami są m.in.: wypracowanie dobrych praktyk przygotowywania działań z zakresu gospodarowania energią w gminie, tak by zmaksymalizować korzyści wynikające z przygotowywania wymaganych dokumentów oraz uzupełnienie obecnego ustawodawstwa o koncepcję planowania działań z zakresu energii i efektywnego zarządzania nią w gminie.

2

IEŚ we współpracy z KAPE, FEWE, NAPE i BPIE rozpoczęły realizację projektu Głęboka Termomodernizacja – Polska Mapa Drogowa 2050. Celem projektu jest wsparcie prawodawców w przygotowaniu dobrej strategii termomodernizacji budynków, a następnie programu wspierającego inwestycje w termomodernizację w Polsce. 

3

 Krajowa Agencja Poszanowania Energii we współpracy z Instytutem Ekonomii Środowiska wygrała przetarg w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy na projekt Transparense, który ma na celu rozwój rynku ESCO i jest realizowany przez instytucje z 20 krajów europejskich.

4

IEŚ stworzył we współpracy z Multimedia Communication innowacyjny portal o budownictwie energooszczędnym Oszczędny Dom z wizualizacjami 3D i kalkulatorem energetycznym, dotowany przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5

IEŚ wydał publikację poświęconą w całości obszarowi efektywności energetycznej w Polsce w roku 2012 – Efektywność energetyczna w Polsce – Przegląd 2012. Jest to pierwszy tego typu raport w Polsce

..2012

1

Współpraca z Krajową Agencją Poszanowania Energii w zakresie przygotowania nowej koncepcji systemu planowania energetycznego w Polsce (integrującego planowanie na wielu poziomach administracyjnych, wprowadzającego zarządzanie energią oraz uwzględniającego odpowiednie relacje z dokumentami strategicznymi i finansowymi samorządów – WPI)

2

IEŚ doradzał Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy tworzeniu trzech programów dotacji (program dotacji KAWKA dla samorządów, ukierunkowany na problem niskiej emisji oraz dwa programy wspierające budowę budynków o zwiększonej efektywności energetycznie).

3

IEŚ ocenił wpływ zamiany źródeł ciepła (np. w gospodarstwach domowych o niskich dochodach)

4

IEŚ współuczestniczył w przygotowaniach kampanii medialnej dotyczącej efektywności energetycznej, poprzez ulepszenie platformy dyskusyjnej między Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej oraz między partnerami biznesowymi (stowarzyszenia branżowe)

5

IEŚ opublikował cztery raporty: Rynek ESCO w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju, Charakterystyka energetyczna budynków w Polsce (z BuildDesk Polska), Oszczędność energii w opinii Polaków (autor: CEM, raport zlecony przez IEŚ), Wzorcowa rola samorządów w zakresie racjonalnego zarządzania energią. (autor: CEM, raport zlecony przez IEŚ)

..2011

1

IEŚ przygotował i zorganizował pierwsze spotkanie Klubu ESCO

..partnerzy

IEŚ współpracował z sukcesami z polskimi i zagranicznymi partnerami związanymi z branżą efektywności energetycznej:

Organizacje i firmy branżowe

Renovate Europe, Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości (KBiN), Stowarzyszenie Przetwórców Szkła Budowlanego, Plastics Europe Polska, Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej i Szklanej, CECED Polska, Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting, Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń.

Organizacje pozarządowe

ClientEarth, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Demos Europa, Polska Akcja Humanitarna.

Firmy konsultingowe

ARUP, Building Performance Institute Europe, ECOFYS, Krajowa Agencja Poszanowania Energii,

Organy państwowe

Ministerstwo Transportu, Ministerstwo Gospodarki, NFOŚiGW, Ambasada Norwegii.

Banki

Ministerstwo Transportu, Ministerstwo Gospodarki, NFOŚiGW, Ambasada Norwegii.