Instytut Ekonomii Środowiska
Adres:
ul. Felicjanek 10/6, 31-104 Kraków, Polska
 
Telefon:
+48 12 222 50 11
 
E-mail:
 
Publikacje
Publikacja pt. Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2017 jest już dostępna!!!
Tematem przewodnim tegorocznej edycji publikacji są domy jednorodzinne i smog.
Publikacja udziela odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
Dlaczego powinniśmy w Polsce wprowadzić ogólnonarodowy plan modernizacji domów?
Jakie korzyści przyniesie wprowadzenie szerokiego programu modernizacji domów dla rynku pracy?
Gdzie znaleźć źródło finansowania prac modernizacyjnych?
Jakie podobne i skuteczne działania prowadzi się w Stanach Zjednoczonych?
Jakie znaczenie dla Polskiej energetyki ma Pakiet Zimowy?

Raport Stan techniczny budynków jednorodzinnych w Polsce. Potrzeby remontowe.bazuje na wynikach badań zrealizowanych w 2017 r. na zlecenie Instytutu Ekonomii Środowiska (IEŚ) wśród właścicieli budynków jednorodzinnych. Publikacja dostarcza nowe i ważne argumenty do dyskusji na temat programów modernizacji budynków w Polsce, nad którymi w chwili obecnej pracuje Rząd oraz przedstawia informacje użyteczne w działaniach marketingowych firm z branży budowlanej. 
Modernizacja czy termomodernizacja? Co to znaczny kompleksowość? Jakie są koszty działań modernizacyjnych? Odpowiedzi m.in. na te pytania można znaleźć w raporcie. 

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
Prezentujemy raport IEŚ pt. Likwidacja niskiej emisji i modernizacja ciepłownictwa w kontekście wymagań dyrektywy MCP. Raport prezentuje wyniki wielowymiarowych badan prowadzonych wśród wytwórców ciepła w województwie małopolskim w postaci badań ilościowych; badań jakościowych oraz warsztatów/konferencji podsumowującej.
Głównym celem badan było zapoznanie się z działaniami i planami wytwórców energii cieplnej w  zakresie dostosowywania do wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania – zwanej Dyrektywa MCP

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
Prezentujemy kolejne wydanie Przeglądu Efektywności Energetycznej  w Polsce 2015. Tak jak w poprzedniej edycji w tym roku skupiliśmy się na domach jednorodzinnych. W publikacji znajdą Państwo między innymi: unikalny raport dotyczący stanu domów ogrzewanych węglem stanowiący podstawę do projektowania działań na rzecz poprawy stanu budynków jednorodzinnych, ostatnie już opracowanie na temat energochłonności nowych domów budowlanych w Polsce, opis doświadczeń innych państw wdrażających instrumenty wspierające poprawę efektywności energetycznej budownictwa jednorodzinnego, analizę barier hamujących modernizację domów jednorodzinnych w Polsce oraz opinie ekspertów na temat optymalnego instrumentu wspierającego efektowność energetyczną w domach jednorodzinnych.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
Raport pt. Produkt bankowy wspierający termomodernizację budynków – kontekst, stan obecny, opinie i rekomendacje, jest  efektem wywiadów pogłębionych z przedstawicielami banków przeprowadzanych pod koniec 2015 r. i zleconych przez Instytut Ekonomii Środowiska. Raport zostanie wykorzystany do stworzenia koncepcji produktu bankowego w ramach Krajowego Program Kredytów.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


50% Polaków mieszka w domach jednorodzinnych z czego ¾ z nich jest źle ocieplonych i niedogrzanych. 70% domów jednorodzinnych jest ogrzewanych kotłem lub piecem węglowym, zanieczyszczającym najbliższe otoczenie pyłami oraz substancjami rakotwórczymi. Problem ten można rozwiązać dzięki podniesieniu efektywności energetycznej budynków i wymianie lokalnych źródeł ciepła. Skuteczne przeprowadzenie tego procesu wymaga jednak czasu, niebagatelnych środków finansowych, a także kompleksowego programu wsparcia termomodernizacji, który powinien obejmować znacznie szerszą pulę odbiorców niż dotychczas - propozycje IEŚ w dokumencie Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050. 

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
W drugim tomie rocznika Przegląd efektywności energetycznej autorzy postanowili spojrzeć na problem efektywności energetycznej głównie poprzez pryzmat zanieczyszczonego powietrza. W "Przeglądzie" znajduje się m.in. raport z unikalnych w skali kraju badań analizujących wzorce korzystania z energii cieplnej i podejścia do termomodernizacji w domach jednorodzinnych.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.Efektywność Energetyczna w Polsce. Przegląd 2012 jest wiarygodnym źródłem informacji na temat rynku efektywności energetycznej w Polsce. Prezentuje unikalną treść na skalę zarówno polską jak i europejską.  Pierwsze wydanie publikacji jest poświęcone efektywności energetycznej w budownictwie. Jego trzonem są dwa raporty:  
•  Oszczędność energii w opinii Polaków- Raport z badań, CEM Instytut Badań Rynku i   Opinii Publicznej
• Raport o nowych budynkach w Polsce budowanych w latach 2010-2012: budynki jednorodzinne, wielorodzinne i niemieszkalne, BuildDesk Polska
Oprócz powyższych  raportów, w każdym wydaniu znajdą się artykuły omawiające najważniejsze wydarzenia związane z efektywnością energetyczną w minionym roku, w Polsce.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Raport Rynek ESCO  w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju opracowany został w ramach badań rynku ESCO w Polsce prowadzonych przez Instytut Ekonomii Środowiska (IEŚ). Przedstawione w niniejszym raporcie informacje obrazujące stopień rozwoju polskiego rynku ESCO bazują na wynikach dwóch pierwszych etapów badań z zaprojektowanej trzyetapowej procedury badawczej realizowanej przez konsultantów Instytutu Ekonomii Środowiska i Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.Raport z badań pt. Wzorcowa rola samorządów w zakresie racjonalnego zarządzania energią został opracowany na zlecenie Instytutu Ekonomii Środowiska i Fundację im. Heinricha Bölla przez CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej. Do wzięcia udziału w badaniu zaproszono przedstawicieli organizacji ekologicznych, producentów materiałów budowlanych, środowiska architektów, fundacje zajmujące się oszczędnością energii oraz samorządowców.


Opracowanie Planowanie Energetyczne w Polsce. Regulacje prawne zostało przygotowane w ramach projektu Planowanie Energetyczne. Regulacje prawne mające wpływ na planowanie energetyczne w Polsce można znaleźć w ponad dwudziestu aktach prawnych lub projektach aktów prawnych. Celem niniejszego opracowania jest stworzenie kompendium, które zestawi je wspólnie w formie tabelarycznej.
Raport Od zakupów grupowych do optymalizacji zużycia energii jest zbiorem mniejszych opracowań problemowych specjalistów w dziedzinie grupowych zakupów energii w Polsce. Kolejne rozdziały Raportu są przewodnikiem po etapach całego procesu grupowego zakupu energii, przygotowania przetargu oraz zarządzania grupą po jego przeprowadzeniu. Autorzy wskazują jak przygotować program efektywności energetycznej, omawiają krok po kroku zagadnienia metodyczne budowy i realizacji programów wykonawczych dotyczących efektywności energetycznej, dzielą się szczegółowymi informacjami dotyczącymi uwarunkowań prawnych funkcjonowania wolnego rynku energii oraz omawiają formy efektywnego zakupu energii


Koncepcja krajowego systemu zrównoważonego gospodarowania energią opracowana przez Marka Zaborowskiego (Instytut Ekonomii Środowiska) i Arkadiusza Węglarza (Krajowa Agencja Poszanowania Energii) jest wynikiem potrzeby zmian obecnego systemu. Publikacja składa się z części opisującej wymagane zmiany przepisów prawa oraz części zbierającej kluczowe uwarunkowania poprawności działania systemu planowania energetycznego obejmującego zarówno samorządy jak i instytucje państwowe na różnych szczeblach administracji.