Instytut Ekonomii Środowiska
Adres:
ul. Kustronia 4, Kraków, Polska
 
Telefon:
+48 12 222 50 11
 
E-mail:
 


Polski System Białych certyfikatów

Instytut Ekonomii Środowiska prowadzi projekt zmierzający do jak najskuteczniejszego wdrożenie systemu białych certyfikatów w Polsce. Chcemy wpłynąć na wdrażanie systemu poprzez dyskusję z zainteresowanymi stronami i pokazanie międzynarodowych doświadczeń z państw, które już wprowadziły systemy białych certyfikatów (BC) oraz dyskusja nad możliwościami wdrożenia sprawdzonych rozwiązań do polskiego systemu (w przygotowywanym aktualnie otoczeniu legislacyjnym), tak by zapewnić jego sprawną implementację. Wdrożone już we Francji bądź we Włoszech systemy białych certyfikatów proponują szereg korzyści dla branż zainteresowanych realizowaniem inwestycji w oszczędność energii. Warto przedstawić takie rozwiązania, które zwiększą efektywność certyfikatów i doprowadzą do zwiększonych korzyści płynących z nich płynące, przy czym szczególną uwagę pragniemy zwrócić na rozwój rynku efektywności energetycznej w Polsce.

Projekt zakłada, że w pierwszym etapie grupa zainteresowanych podmiotów w Polsce wraz z przedstawicielami zagranicznych instytucji/firm wdrążających białe certyfikaty, przedyskutuje, czy i w jakim zakresie możliwe jest uniknięcie bądź powielenie doświadczeń we wdrażanym obecnie systemie w Polsce , aby uzyskać najbardziej korzystne rozwiązania, które równocześnie pozwolą na rozwój rynku usług dla poprawy efektywności energetycznej. Raport podsumowujący wymianę doświadczeń, przeprowadzone wywiady, analizę konkretnych przypadków wdrażania białych certyfikatów w poszczególnych obszarach tj. oświetlenie, urządzenia gospodarstwa domowego, budynki wskaże bariery oraz szanse rozwoju rynku BC w Polsce, w stworzonym otoczeniu legislacyjnym.

 

Polski system opiera się na koncepcji kolorowych certyfikatów, również wykorzystywanych przy wspieraniu energii odnawialnej, ale nie jest w żaden sposób połączony z funkcjonującym systemem „zielonych certyfikatów”. Pomimo wejścia w życie ustawy o efektywności energetycznej, rynek nadal czeka na rozporządzenie ministra ws. Białych certyfikatów. Certyfikaty mają funkcjonować od 1 stycznia 2013, ale przetargi można będzie już prowadzić w tym roku. Do przetargów na białe certyfikaty będą mogły przystąpić podmioty, które przeprowadziły wcześniej audyty energetyczne wykonane tylko przez certyfikowanych audytorów. Aktualnie brakuje jeszcze regulacji dot. uprawnień audytorów oraz nie wiadomo, jakie działania poprawiające efektywność energetyczną będą kwalifikowane do procedury przetargu.

Nie ma jednolitego europejskiego systemu certyfikatów – funkcjonuje kilka różnorodnych systemów mniej lub bardziej efektywnych w krajach europejskich. W Polsce do tej pory nie ma dyskusji wokół parametrów jakie taki system powinien posiadać, by być sprawnym i rzeczywiście działać na rzecz poprawy i zaoszczędzania energii. Ponadto, system będzie skierowany do bardzo szerokiej, bardzo zróżnicowanej grupy podmiotów, które należą do różnych branż i niekoniecznie miały doświadczenie na rynku energii, bądź w procedurze przetargu. Zainteresowanym brakuje wiedzy nt. kosztów przedsięwzięć poprawiających efektywności energetycznej i wiedzy na temat konkurencyjności stosowania różnych energooszczędnych technologii, co pozwoli zwiększyć szanse na wygraną oraz uzyskać maksymalną premię, w stosunku do poniesionych nakładów.